عکس های فارغ التحصیلی ما از پرونده هامان در دانشکده پزشکی بوسیله علی شرفی و زنده یاد جواد اسکوئی کپی شده بود وبصورت جزوه ای بدست عده ای از ما رسید. بنا به پیشنهاد علی مختاری ، این مجموئه را بشما تقدیم میکنم

جواد