هر کسی کو دور ماند از اصل خویش.......باز جوید روزگار وصل خویش
من "آنجا" ریشه در خاکم .............اگر چه دست تقدیرم بجایی دور پیوند زدای سرزمین من


دکتر مصطفی باد کوبه ای : بیاد ایران


هوشمند عقیلی: وطن


فریدون مشیری: من اینجا ریشه در خاکم


ایران من


فرودگاه بین المللی تهران: آهای ایران ، آهای خونه

 

بیاد استاد نوری: ایران

ایران من

همایون شجریان- سهراب پورناظری......گروه کوبه ای ویونا بسرپرستتی نگار اعزازی